• تلفن02128428240
  • آدرسآرامش در گرما و سرما با گروه دماسازان
  • تلفن02128428240
  • آدرسآرامش در گرما و سرما با گروه دماسازان

مجتمع آموزشی شهدای صنعت هسته‌ای

کاربری مجموعه آموزشی بوده و در منطقه چهارراه کشتیرانی بوشهر قرار دارد.