• تلفن02128428240
  • آدرسآرامش در گرما و سرما با گروه دماسازان
  • تلفن02128428240
  • آدرسآرامش در گرما و سرما با گروه دماسازان

ساختمان اداری شرکت افق هسته ای

کاربری مجموعه اداری بوده و در منطقه نیروگاه بوشهر قرار دارد.