• تلفن02128428240
  • آدرسآرامش در گرما و سرما با گروه دماسازان
  • تلفن02128428240
  • آدرسآرامش در گرما و سرما با گروه دماسازان

تعاونی مسکن پتروشیمی 96 واحدی

کاربری مجموعه مسکونی بوده و در منطقه گلدشت حافظ در شیراز قرار دارد.